INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ  GLOSEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA  KOMANDYTOWA ZA ROK PODATKOWY 2022  

I. Wstęp  

Informacja ma na celu realizację przez spółkę Glosel Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością Spółka komandytowa (dalej także: „Glosel” lub „Spółka”) obowiązków  wynikających z art. 27c ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym  od osób prawnych (dalej także: „Ustawa o CIT”) w zakresie sporządzania i podawania  do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy  (dalej także: „Informacja”).

Informacja dotyczy strategii podatkowej realizowanej przez Spółkę w Roku podatkowym 2022 (dalej także: „Rok podatkowy”). 

Należy podkreślić, że niniejszy dokument nie odnosi się do informacji, do których dostęp  jest zastrzeżony z uwagi na obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, w szczególności  przepisy o ochronie informacji niejawnych, a także informacji, których Spółka nie może ujawniać z uwagi na nałożone na nią obowiązki wynikające z przepisów prawa, zobowiązania kontraktowe lub podjęte decyzje biznesowe. Dodatkowo, Informacja nie obejmuje informacji poufnych, które ze względu na realizowane przez Spółkę plany i przedsięwzięcia biznesowe podlegają ochronie, jako dane objęte tajemnicą handlową,  przemysłową, zawodową lub tajemnicą procesu produkcyjnego. 

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie  upubliczniania informacji o realizowanej strategii podatkowej, Spółka nie ma obowiązku wskazywania kwot poszczególnych zobowiązań podatkowych, które  były uiszczone przez nią za 2022 r., a także nie ma obowiązku wskazywania kwot  poszczególnych transakcji zawieranych z kontrahentami.

II. Informacje ogólne  

1. Informacje o Spółce  

Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) prowadzonego przez Sąd  Rejonowy dla m. Białystok, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS  0000569207, NIP: 5423151157, REGON: 20031786000000, i prowadzi działalność 

gospodarczą pod adresem Al. 1000 – lecia Państwa Polskiego 6, 15 – 111 Białystok. Glosel jest właścicielem jednej z najpopularniejszych w kraju księgarni internetowych  TaniaKsiazka.pl i prężnie rozwijającego się e-sklepu z zakresu FMCG – Bee.pl. Spółka działa wielokanałowo – nie tylko online, ale i offline,  w szczególności poprzez sieć stacjonarnych księgarni w różnych miastach Polski.  Posiada również sieć punktów odbioru, gdzie klienci mogą odebrać swoje  przesyłki za darmo. 

Spółka nieustannie rozwija się dzięki innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym i korzystaniu z najnowszych osiągnięć techniki w branży e-commerce.

2. Misja podatkowa Spółki  

Spółka jest odpowiedzialnym, rzetelnym i transparentnym podatnikiem,  wywiązującym się z obowiązków podatkowych z uwzględnieniem oczekiwań  zarówno interesariuszy zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Spółka, jako podmiot  gospodarczy posiadający misję społecznej odpowiedzialności, kładzie szczególny  nacisk na rzetelność, prawidłowość, transparentność oraz terminowość swoich  rozliczeń podatkowych. 

Realizowanie obowiązków publicznoprawnych oraz konieczność uiszczania  należności z tego tytułu na rzecz Skarbu Państwa traktowane są przez władze Spółki  jako obowiązek wynikający z prowadzenia działalności na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności jako należny zwrot części zysku  do społeczeństwa, w którym Spółka funkcjonuje i którego zasoby wykorzystuje.

3. Wizja podatkowa Spółki  

Glosel efektywnie wywiązuje się z obowiązków podatkowych wynikających  z przepisów prawa w poszanowaniu zasad odpowiedzialności społecznej. Decyzje Spółki są podejmowane co do zasady z uwzględnieniem niskiej skłonności do  ryzyka podatkowego i ukierunkowane na rzetelne wypełnianie obowiązków  podatkowych oraz minimalizowanie ryzyka sporu z organami podatkowymi.

4. Cele podatkowej strategii Spółki  

Strategia podatkowa Spółki ma na celu zapewnić, zgodne z misją i wizją podatkową: ∙ wsparcie w realizacji strategicznych celów biznesowych; 

∙ podejmowanie odpowiedzialnych decyzji biznesowych; 

∙ prawidłowe realizowanie obowiązków rozliczeniowych i sprawozdawczych; ∙ prawidłowe deklarowanie i rozliczanie zobowiązań podatkowych; ∙ współpracę z organami Krajowej Administracji Skarbowej w ramach dostępnych mechanizmów. 

Kierownictwo Spółki zapewnia skuteczną i adekwatną kontrolę organizacji z perspektywy wypełniania obowiązków nakładanych na Spółkę przez przepisy  prawa podatkowego, w szczególności: 

∙ dochowuje należytej staranności celem zapewnienia prawidłowości rozliczeń  podatkowych Spółki; 

∙ wykazuje proaktywną postawę w zakresie wskazywania wartości i budowania  kultury organizacji, w tym w zakresie transparentności rozliczeń podatkowych; ∙ kładzie nacisk na weryfikację swoich kontrahentów i partnerów biznesowych; ∙ inwestuje w poszerzanie wiedzy kadry pracowniczej z zakresu prawa  podatkowego.

5. Realizacja strategii podatkowej w Roku podatkowym  

Strategia podatkowa Spółki powinna być dostosowywana do zmian zachodzących w otoczeniu zewnętrznym, jak i wewnątrz organizacji oraz do zidentyfikowanych  nowych ryzyk wynikających z prowadzenia działalności w branży e-commerce.

Spółka, jak każdy podmiot gospodarczy, reaguje na zachodzące w zakresie prawa  podatkowego zmiany. W szczególności mogą być to zmiany związane  z wprowadzeniem nowych podatków lub obowiązków podatkowych, a także zmiany  sposobu opodatkowania lub określania podstawy opodatkowania. Niemniej jednak,  z uwagi na rodzaj oraz skalę prowadzonej działalności, ewentualne zmiany w zakresie  opodatkowania, co do zasady, nie mają decydującego wpływu na podejmowane przez  Spółkę decyzje gospodarcze.  

Konsekwencje podatkowe są analizowane każdorazowo jako jeden z czynników  mających wpływ na podjęcie decyzji biznesowej. 

Wśród szczególnie istotnych ryzyk podatkowych, z którymi Spółka zmierzyła się  w Roku podatkowym, należy wskazać: 

∙ ryzyko braku kontrahenta w wykazie podatników VAT czynnych prowadzonym  przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (skutki dla VAT i CIT); ∙ ryzyko braku rachunku bankowego kontrahenta w wykazie podatników VAT  czynnych prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej; ∙ ryzyko dostosowania wewnętrznych procedur i systemów do zmian  w zakresie struktur JPK, w tym zmian dotyczących nowych oznaczeń  w plikach JPK, oraz związane z tym ryzyko nieprawidłowego ujęcia transakcji; ∙ ryzyko związane z istnieniem obowiązkowego mechanizmu podzielonej  płatności (w niektórych sytuacjach); 

∙ ryzyko nieświadomego uczestnictwa Spółki w łańcuchu podmiotów  wyłudzających podatek VAT; 

∙ ryzyko dostosowania wewnętrznych procedur i systemów do zmian związanych  z COVID‐19, w szczególności zmian związanych ze stosowaniem obniżonych  stawek VAT; 

∙ ryzyko wynikające z niedookreślonego w ustawach podatkowych obowiązku  dochowywania tzw. należytej staranności; 

∙ ryzyko związane z wprowadzeniem nowych wzorów deklaracji, formularzy  i innych dokumentów.

W Roku podatkowym, celem przeciwdziałania zmaterializowaniu się wyżej  wskazanego ryzyka podatkowego, Spółka każdorazowo dostosowywała swoje systemy  służące do naliczania podatków. 

Powyższe potencjalne ryzyka są przez Spółkę ograniczane, w szczególności poprzez  prowadzenie: 

∙ odpowiedniej polityki zatrudnienia, zapewniającej wykwalifikowaną  kadrę pracowniczą; 

∙ zaimplementowanie mechanizmów związanych z realizacją obowiązków  podatkowych, korzystanie w sposób bieżący ze wsparcia zewnętrznych  firm doradczych, wdrożenie i utrzymanie dedykowanego systemu  finansowo‐księgowego oraz innych systemów pomocniczych.

III. Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących  zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego  i zapewniających ich prawidłowe wykonanie oraz stosowanych przez podatnika  dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.    

1. Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących  zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa  podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie.  

Spółka posiada wyodrębnioną strukturę organizacyjną oraz formalny podział zadań  realizowanych przez poszczególne wyodrębnione jednostki i komórki organizacyjne. Glosel posiada wyodrębnioną merytorycznie komórkę organizacyjną  w strukturach Spółki w postaci Działu Finansowo-Księgowego, odpowiedzialną za rozliczanie podatków ciążących na Spółce, zatrudniającą pracowników posiadających  wiedzę specjalistyczną w zakresie przepisów prawa podatkowego i praktyki ich  stosowania. Działem Finansowo-Księgowym kieruje Dyrektor Finansowy  oraz Główna Księgowa.  

Obliczanie zobowiązań publicznoprawnych związanych z wypłatami wynagrodzeń  zajmuje się podmiot zewnętrzny w ramach umowy na obsługę kadr i płac. 

Spółka stosowała procedury zaimplementowane w systemie księgowym oraz  w infrastrukturze dostawców usług bankowych, które pozwalały  na systematyczną weryfikację takich informacji jak: 

∙ rejestracja kontrahentów do VAT, 

∙ obecność rachunków bankowych kontrahentów na tzw. białej liście VAT. Dodatkowo wyznaczeni pracownicy na bieżąco monitorują należności oraz  zobowiązania handlowe Spółki. W sytuacji gdy termin płatności upłynął informacja  o tym fakcie jest przekazywana wyznaczonej osobie, która monitoruje w dalszej  kolejności możliwości i obowiązki w zakresie tzw. ulgi na złe długi w podatku  dochodowym oraz VAT.

2. Informacje o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy  z organami Krajowej Administracji Skarbowej  

Glosel wykazuje pełną gotowość do współpracy z organami podatkowymi, a w podejmowanych przez siebie działaniach zachowuje otwartość oraz przejrzystość  wobec organów podatkowych. Przekazywane informacje i dokumenty będące  odpowiedzią na kierowane przez organy podatkowe wezwania i pytania były  realizowane z zachowaniem terminów, według najlepszej wiedzy i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.  

W Roku podatkowym Spółka nie podejmowała dobrowolnych form współpracy  z organami Krajowej Administracji Skarbowej, w szczególności: 

∙ nie zawarła umowy o współdziałanie, o której mowa  w art. 20s ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa; 

∙ nie złożyła wniosku o wydanie uprzedniego porozumienia cenowego,  o którym mowa w ustawie z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów  dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień  cenowych; 

∙ nie złożyła wniosku o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia z poboru  zryczałtowanego podatku dochodowego, o której mowa w art. 26b ustawy o CIT.

W Spółce została wyznaczona odpowiednia osoba odpowiedzialna za kontakt z organami  podatkowymi, w tym z opiekunem podatnika w urzędzie skarbowym.

IV. Informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi  Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych,  z podziałem na podatki, których dotyczą.  

W związku z koniecznością prawidłowego wywiązywania się z obowiązku kalkulacji  oraz terminowego składania deklaracji, a także opłacania podatków, Spółka podejmuje  następujące niezbędne środki, w szczególności: 

∙ identyfikuje i weryfikuje operacje gospodarcze mogące mieć wpływ  na obowiązki podatkowe; 

∙ kalkuluje i wpłaca w terminach, wysokościach i miejscach należne podatki; ∙ sporządza i przesyła Jednolite Pliki Kontrolne w obowiązkowych obszarach; ∙ przekazuje informacje podatkowe oraz składa wyjaśnienia organom podatkowym do  których składania zobowiązują ją przepisy prawa podatkowego; 

∙ weryfikuje transakcje z perspektywy przepisów o cenach transferowych (rozdział 1a  Ustawy o CIT); 

∙ weryfikuje operacje gospodarcze z perspektywy przepisów w zakresie schematów  podatkowych. 

W Roku podatkowym Spółka realizowała obowiązki podatkowe jako podatnik  z tytułu następujących podatków: 

∙ podatek dochodowy od osób prawnych,
∙ podatek od towarów i usług. 

W Roku podatkowym Spółka realizowała obowiązki podatkowe płatnika (inkasenta)  wynikające z tytułu następujących podatków: 

∙ podatek dochodowy od osób fizycznych,
∙ podatek dochodowy od osób prawnych.

Po zakończeniu roku podatkowego Spółka dokonała szczegółowej analizy obowiązków  związanych z przekazywaniem informacji o schematach podatkowych (MDR). Analiza  ta wykazała, że Spółka nie była zobowiązana do przekazania na rzecz Szefa Krajowej  Administracji Skarbowej żadnej informacji o schematach podatkowych za Rok  podatkowy. W trakcie Roku podatkowego Spółka również nie przekazywała informacji  o schematach podatkowych.

V. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi oraz planowanych  lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych.  
 

1. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu  art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,  których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o  rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania  finansowego Spółki, w tym podmiotami nie będącymi rezydentami podatkowymi  Rzeczypospolitej Polskiej.

Spółka identyfikuje poniższe transakcje z podmiotami powiązanymi, których wartość  przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego  spółki:

Kontrahent Rodzaj transakcji 
Wydawnictwo Kobiece Sp. z o.o. Zakup:
– towarów, 
– usług elektronicznych (e-book), 
– usług najmu, 
– usług dzierżawy domen
Sprzedaż usług:
– najmu,
– marketingowych,
– księgowych,
– kontrolingu,
– analitycznych,
– graficznych,
– finansowych
Przedsiębiorstwo Handlowe Cud s.c. Sprzedaż towarów
Glosel Sp. z o.o. Sprzedaż usług najmu
Treemedia Sp. z o.o. Sprzedaż usług najmu


2. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach  restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych  podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy  o podatku dochodowym od osób prawnych.  

W Roku podatkowym Spółka nie planowała i nie podejmowała działań  restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych  Spółki lub podmiotów powiązanych. 

VI. Informacje o złożonych wnioskach.  

1. Wnioski o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa  w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej. 

W Roku podatkowym Spółka nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji  podatkowej. 

2. Wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa  w art. 14b Ordynacji podatkowej.  

W Roku podatkowym Spółka złożyła wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji  podatkowej w zakresie uznania ją za płatnika podatku dochodowego od osób  fizycznych w związku z przekazaniem pracownikom oraz zleceniobiorcom bonów. 

3. Wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa  w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.  

W Roku podatkowym Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji  stawkowej. 

4. Wnioski o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa  w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.  

W Roku podatkowym Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji  akcyzowej.

VII. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub  w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.  

W Roku podatkowym Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach  lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.